Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Wstęp

1.1 Za utrwalanie Twoich danych osobowych odpowiedzialna jest spółka POS Media s.r.o., IČO (REGON): 5213118490, Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warsaw (zwana dalej „POS Media Poland“), która jest częścią grupy POS Media Group.

1.2 Spółka POS Media Poland oświadcza, że ​​wszystkie przetwarzane dane osobowe są ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z przepisami krajowymi i przepisami Unii Europejskiej, w szczególności z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w sprawie przetwarzania danych osobowych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z innymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, w tym rozporządzeń wydanych przez właściwe organy nadzorcze.

1.3 Termin „przetwarzanie“ oznacza wszelkie czynności wykonywane na Twoich danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, wykorzystywanie, przekazywanie i usuwanie.

1.4 „Dane osobowe“ to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.5 Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych określają, jakie dane osobowe zbiera spółka POS Media Poland s.r.o na swojej stronie internetowej pos-media.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w wyniku zawarcia i realizacji umowy oraz w jakim celu te dane osobowe są przetwarzane.

 

2. Zbieranie informacji

2.1 Spółka POS Media Poland  zbirea dwie kategorie informacji:

i.            informacje przekazane bezpośrednio, np. poprzez wypełnienie formularza przy wejściu na stronę internetową, wysłaniu zamówienia, zawarciu umowy, złożeniu zgłoszenia konkursowego lub w inny sposób; oraz

ii.            uzyskane w wyniku Twojej aktywności podczas korzystania ze stron internetowych oraz poszczególnych produktów i usług, np. za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji o tym, w jaki sposób spółka POS Media Poland    wykorzystuje pliki cookies, można znaleźć w polityce plików cookies.

 

3. Przetwarzane dane osobowe

3.1. Przetwarzane dane mogą różnić się w zależności od określonych poniżej  celów przetwarzania.  

3.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

i.            dane identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko, nazwę użytkownika, hasło, firmę, REGON, NIP;

ii.            dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres rozliczeniowy, ewentualnie kontakt w sieciach społecznościowych;

iii.            Twoje ustawienia, w szczególności dane profilu, ustawienia subskrypcji newsletterów, katalogów, informacji prasowych, członkostwa w programach lojalnościowych, śledzonych ofert, oceny produktów i usług, wypełnionych ankiet itp.;

iv.            dane dotyczące Twoich zamówień, w szczególności dane o zamówionych produktach i usługach, sposobie świadczenia tych produktów i usług, dane dotyczące płatności, dane dotyczące reklamacji itp.;

v.            dane dotyczące Twojego zachowania na stronie, w szczególności dane o wyświetlanych produktach i usługach, linkach, w które klikasz, sposobie poruszania się po stronie internetowej, częstotliwości odwiedzin, pierwotnym źródle („link polecający”) prowadzącym do odwiedziny strony internetowej, dane o używanym urządzeniu, takie jak adres IP, lokalizacja urządzenia, identyfikacja urządzenia itp.; oraz

vi.            dane dotyczące Twoich skarg, komentarzy, próśb, opinii, subskrypcji informacji, newsletterów itp.

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1 Poszczególne cele przetwarzania danych osobowych zostały wymienione w poniższym zestawieniu:

i.            Personalizacja kontaktów, oferta odpowiednich produktów i usług, identyfikacja potencjalnych klientów

  • Odwiedzając stronę internetową istnieje możliwość wypełnienia formularza (zwanego dalej „formularzem”), na podstawie którego spółka POS Media Poland  może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Twoich potrzeb i dostosowania komunikatów handlowych, oferty produktów i usług itp., a także w celu identyfikacji okazji handlowych i identyfikacji potencjalnych klientów.

ii.            Wypełnianie zobowiązań umownych

  • Spółka POS Media Poland   przetwarza dane niezbędne do przygotowania, zawarcia i wykonania umowy oraz ewentualnych reklamacji itp.

iii.            Identyfikacja trendów i sporządzanie statystyk

  • Po wypełnieniu formularza spółka POS Media Poland   może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu identyfikacji trendów i sporządzania statystyk. Administrator uzyskuje informacje na temat regionów, z których pochodzą użytkownicy strony internetowej, lub źródła prowadzącego do odwiedzin strony internetowej (link polecający) itp.

iv.            Dostarczanie informacji (np. newslettery, katalogi i informacje prasowe)

  • Jeśli subskrybujesz biuletyny, katalogi lub informacje prasowe od spółki POS Media Poland  lub jednorazowo poprosisz o takie materiały lub informacje, spółka POS Media Poland  będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ich dostarczenia. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili za pomocą przycisku lub linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail zawierającej ww. materiały lub informacje.

 v.            Rozpatrywanie sugestii, próśb, skarg, zamówień i informacji zwrotnych

  • Za pośrednictwem strony internetowej lub mediów społecznościowych można przesyłać do spółki POS Media Poland  wszelkiego rodzaju sugestie, prośby, skargi i zamówienia, zadawać jej pytania lub przekazywać informacje zwrotne. Spółka POS Media Poland   s.r.o może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu odpowiadania na prośby oraz przetwarzania zamówień i informacji zwrotnych, w tym usuwania nieodpowiednich komentarzy w sieciach społecznościowych i zgłaszania ich dostawcom sieci społecznościowych.

vi.            Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy lub współpracy

  • Spółka POS Media Poland    przetwarza dane osobowe w celu selekcji kandydatów, zawarcia stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy o współpracy.

vii.            Wypełnianie innych obowiązków prawnych wynikających z ustawodawstwa krajowego lub europejskiego

  • Spółka POS Media Poland  jest zobowiązana do przetwarzania danych w celach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa odpowiednich organów nadzorczych (np. cele księgowe i podatkowe).

viii.            Uzasadnione interesy

  • Spółka POS Media Poland ma prawo przetwarzać dane osobowe ze względu na własny, subiektywnie określony interes. W takim przypadku ma obowiązek poinformować Cię o prawie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawie do usunięcia. Uzasadniony interes musi być niezbędny do osiągnięcia określonego celu, a przetwarzanie nie może stanowić nieproporcjonalnego ryzyka.

 

5. Przechowywanie danych osobowych

5.1 Spółka POS Media Poland będzie przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy prawne spółki POS Media Poland   nie wymagają lub nie zezwalają na dłuższy okres przechowywania.

5.2 Okres przechowywania danych zostanie określony zgodnie z następującymi kryteriami, takimi jak:

i.            czas trwania Twojej relacji ze spółką POS Media Poland;

ii.            czas wymagany przez przepisy prawa wiążące dla spółki POS Media Poland (na przykład obowiązki podatkowe i księgowe); oraz

iii.            okres według statusu prawnego spółki POS Media Poland (na przykład odpowiedni okres przedawnienia).

5.2 Spółka POS Media Poland jest zobowiązana do zadbania za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa o to, aby dostęp do Twoich danych osobowych był odpowiednio zabezpieczony, w zależności od okoliczności, z uwzględnieniem stanu techniki, kosztów wdrożenia, charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania oraz stosownych zagrożeń. W celu wsparcia tego zobowiązania spółka POS Media Poland   jest zobowiązana do wdrożenia odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem, kradzieżą, przypadkową utratą lub nieuprawnionym dostępem.

6. Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

6.1 Spółka POS Media Poland  może przekazywać przetwarzane dane osobowe innym spółkom należącym do grupy POS Media Group. W takim przypadku spółka POS Media Poland  jest zobowiązana do zadbania o to, aby w odniesieniu do Twoich danych osobowych obowiązywały te same gwarancje, których sama udziela.

6.2 Spółka POS Media Poland  ma prawo przekazać dane osobowe użytkownika sądom, organom ścigania, organom publicznym lub zewnętrznym przedstawicielom prawnym w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony swoich roszczeń prawnych.

6.3 Spółka POS Media Poland  ma prawo przekazać dane osobowe użytkownika nowemu właścicielowi w związku ze sprzedażą, fuzją lub reorganizacją, pod warunkiem, że ten następca będzie je przetwarzał w tym samym celu i zapewni im taką samą ochronę jak spółka POS Media Poland  .

6.4 Spółka POS Media Poland  może udostępniać dane osobowe podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z jej instrukcjami. Jeżeli takie udostępnienie oznacza przekazanie danych osobowych poza UE/EOG, spółka POS Media Poland  zapewni zawarcie standardowej umowy o ochronie danych z podmiotem przetwarzającym zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej. Alternatywnie przed takim przeniesieniem mogą zostać udzielone inne gwarancje.

 

7. Prawa użytkownika

7.1. Prawo dostępu

Możesz poprosić o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeśli tak, możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i innych informacji, takich jak cel ich przetwarzania. Masz również prawo do kopii swoich danych osobowych, które są przetwarzane.

7.2. Prawo do sprostowania i usunięcia

Jeżeli stwierdzisz, że niektóre Twoje dane osobowe są niewystarczające, niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo do ich sprostowania. W pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych (np. jeśli nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane).

7.3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, spółka POS Media Poland    zaprzestanie ich dalszego przetwarzania. W pozostałych przypadkach spółka POS Media Poland oceni, czy nie istnieją ważne i uzasadnione podstawy upoważniające ją do dalszego przetwarzania. Jeśli zarejestrowałeś się, aby otrzymywać informacje przez e-mail, każda wiadomość e-mail będzie zawierała łatwo dostępną funkcję rezygnacji z subskrypcji.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:

         i.            przetwarzane dane są nieprawidłowe;

         ii.            przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

         iii.            podmiot przetwarzający nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń; lub

         iv.            wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania.

7.6. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody.

7.7. Prawo do przenoszenia danych

W każdej chwili możesz poprosić spółkę POS Media Poland   o kopię danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy, a także tych danych osobowych, które zostały automatycznie przekazane spółce POS Media Poland , a także możesz zażądać ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych.

7.8. Prawo wniesienia skargi

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania, wnioski lub skargi, w ramach których realizujesz swoje prawa wynikające z niniejszych informacji o ochronie danych osobowych oraz z obowiązujących przepisów prawa, możesz wysłać:

 Zdecyduj, na które pliki cookie chcesz zezwolić. Możesz łatwo zmienić to ustawienie w dowolnym momencie, klikając w ustawienia plików cookie i wybierając opcję "zgody"

 

Ostatnia aktualizacja w dniu 1. 06. 2022

zatwierdzając, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin

POSIADAMY WIELE INSPIRACJI I FUNKCJONALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA TWOJEGO PRODUKTU.